Izberite sklop za filtriranje
  • Expand/Collapse

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje v letu 2018

  • 13 april 2018

Občina Prevalje na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 102/2005 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2007 in 31/2008) in sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018) objavlja

 

 

J a v n i    r a z p i s

za sofinanciranje programov s področja pospeševanja razvoja  turizma  

v Občini Prevalje za leto 2018

 

 

1. Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

 

 

2. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je izbira programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2018 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje.

 

 

3. Višina razpoložljivih finančnih sredstev:

Sredstva za sofinanciranje programov s področja turizma so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2018, na postavki 43141820 Financiranje društev na področju turizma v višini 4.000 €.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma morajo biti porabljena v letu 2018.

 

 

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov, ki kandidirajo na razpisu:

Izvajalci programov na področju turizma (društva), ki so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo izpolnjevati naslednje pogoje, da so upravičeni so financiranja programov:

-        imajo sedež v Občini Prevalje;

-        so registrirani in delujejo najmanj eno leto;

-        imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo določa zakon o društvih;

-        imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;

-        da občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje.

 

 

5. Upravičeni stroški:

-        Stroški izvedbe prijavljenega programa (stroški organizacije in izvedbe prireditev, stroški najema prostorov, stroški oglaševanja, stroški gradiv, stroški priprave in tiska promocijskega materiala in drugi materialni stroški, neposredno vezani na izvedbo programa, s katerim izvajalec kandidira na tem razpisu);

-        Stroški pogostitev in gostinskih storitev se priznajo v višini do največ 50% vrednosti odobrenih sredstev sofinanciranja programa;

-        Programi, ki se financirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet sofinanciranja po tem razpisu.

 

 

6. Zahtevana dokumentacija:

Vloga za sofinanciranje programov na področju turizma mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jim morajo biti priložena vsa zahtevana dokazila in podpisan vzorec pogodbe. Vloga mora vsebovati še:

-        pregledno vsebinsko predstavitev programa za leto 2018, s katerim izvajalec kandidira na razpisu,

-        pregledno vsebinsko in finančno poročilo o delu v preteklem letu.

 

 

7. Merila za dodelitev sredstev:

Programi pospeševanja razvoja turizma, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 102/2005 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2007 in 31/2008).

Sredstva za sofinanciranje posameznih programov se razdelijo glede na doseženo število točk in višino razpoložljivih proračunskih sredstev.

 

 

8. Rok in način prijave:

Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti pisemski ovojnici najpozneje do 3.5.2018 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Sofinanciranje programov s področja pospeševanja turizma v Občini Prevalje v  letu 2018«.

 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je  prispela do naročnika najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijav, do 12.00 ure.

Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala in bodo neodprte vrnjene vlagatelju.

 

 

9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije v zvezi z razpisom:

Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji prevzamejo na sedežu Občine Prevalje od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan med 8.00 in 12.00 uro,  ali na spletni strani občine  www.prevalje.si.

 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko vlagatelji dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. št. 02 82 46 121, vsak delavnik, med 8.00 in 12.00 uro.

 

 

10. Datum odpiranja vlog:

Odpiranje vlog bo komisija opravila 4.5.2018, ob 9.00 uri v sejni sobi Občine Prevalje.

Vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Z izbranimi izvajalci bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju programov pospeševanja razvoja turizma v letu 2018.

 

 

Številka: 41011-0004/2018

Prevalje, dne 10.4.2018

 

Župan Občine Prevalje

Dr. Matija TASIČ, l.r.

Dokumenti za prenos

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.