Občinska volilna komisija

Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skadu z Zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine, skrbi za izvedbo volitev in referndumov ter varstvo zakonistosti volilnih postopkov.