Izberite sklop za filtriranje
  • Expand/Collapse

Razpisi

Javni razpis za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Prevalje v letu 2022

  • 17 februar 2022
Občina Prevalje na podlagi Pravilnika o subvencioniranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2021) in Odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2022) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SUBVENCIONIRANJE MALIH
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
V OBČINI PREVALJE V LETU 2022

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte na območju Občine Prevalje.
Subvencionira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt, kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov.

2. UPRAVIČENCI
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so lastniki stanovanjskih objektov, ki so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki so prijavljeni vsaj eno leto pred oddajo vloge. Če je več solastnikov, potem morajo solastniki podati pisno soglasje.

V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena, oziroma tisti, ki ga določijo v posebni medsebojni pogodbi. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

Do subvencije niso upravičene pravne osebe.

Do sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območju aglomeracij.

Na podlagi potrdila izvajalca javne službe, da stavbe na območju, kjer že obstaja javna kanalizacija ali je predvidena izgradnja javne kanalizacije, ni tehnično možno ali ni ekonomsko upravičeno priklopiti na javni kanalizacijski sistem, se subvencija odobri.

Sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja občine.

Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

3. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Občina Prevalje je v proračunu za leto 2022 na proračunski postavki 42152220 Individualne čistilne naprave namenila 5.000,00 EUR.

4. VIŠINA SUBVENCIONIRANJA IN UPRAVIČENI STROŠKI
Višina subvencije znaša 50 % upravičenih stroškov za vgradnjo male komunalne čistilne naprave oziroma največ 1.000,00 EUR na stanovanjski objekt pri zamenjavi obstoječe greznice s čistilno napravo ali novogradnji.

Subvencionira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt, postavitev ene male čistilne naprave za en večstanovanjski objekt, kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov.

Za skupinsko čistilno napravo za večstanovanjsko stavbo oziroma več stanovanjskih stavb znaša višina pomoči 1.000 EUR za prvo enoto, za vsako nadaljnjo pa 500 EUR, vendar skupna višina dodeljenih sredstev ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov za vgradnjo male komunalne čistilne naprave.

Upravičeni stroški so:
- stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE,
- stroški montaže in gradnje male komunalne čistilne naprave in
- stroški njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.

DDV ni upravičen strošek.

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1.1.2020 dalje.

5. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Pogoji za dodelitev subvencije so:
- da je vlagatelj lastnik objekta enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe, da je fizična oseba in da ima prijavljeno stalno prebivališče v občini vsaj eno leto pred oddajo vloge;
- da v primeru, kjer je več solastnikov objekta, vsi solastniki podajo soglasje;
- da se mala komunalna čistilna naprava vgrajuje za objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe in da se ta objekt nahaja na območju občine;
- da imajo upravičenci pravico graditi na zemljišču, kjer je postavljena mala komunalna čistilna naprava (soglasje lastnika);
- da je mala komunalna čistilna naprava v velikosti največ do 50 PE;
- da ima objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo upravne enote za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, ali, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje;
- da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži izven območja aglomeracij oziroma če je mala komunalna čistilna naprava postavljena za objekt, ki leži na območju predvidenih aglomeracij, mora biti na podlagi potrdila izvajalca javne službe občine razvidno, da objekt na javno kanalizacijo ne bo priklopljen zaradi zakonsko dopustnih razlogov;
- da imajo upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov male čistilne naprave, ki ni časovno omejen, in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje male komunalne čistilne naprave;
- da lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave omogoča izvajalcu javne službe dostop in neovirano praznjenje le-te s cisterno;
- da je čistilna naprava vgrajena in v funkciji obratovanja;
- da je mala komunalna čistilna naprava izdelana v skladu z enim od standardov SIST EN 12566-1, SIST EN 12566-2, SIST EN 12566-3, SIST EN 12566-4 ali SIST EN 12566-5 ter da ima mala komunalna čistilna naprava certifikat oziroma izjavo o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) in z vsemi njenimi spremembami;
- da se v skladu s standardi odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo in da so za malo komunalno čistilno napravo opravljene prve meritve in je izdelano potrdilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi, ki jih izvede oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, iz katerega mora biti razvidno, da je obratovanje male komunalne čistilne naprave v skladu z določbami Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št.64/12, 64/14 in 98/15) in z vsemi njenimi spremembami;
- da je upravičenec uredil vpis male komunalne čistilne naprave pri izvajalcu gospodarske javne službe v evidenco MKČN;
- da vlagatelj ali upravičenci še niso pridobili subvencije za isto naložbo ter da niso prejeli sredstev za subvencioniranje ali sofinanciranje iz drugih javnih sredstev.

6. VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV
Vlagatelj mora dostaviti:
• izpolnjeno vlogo za subvencioniranje na predpisanem obrazcu Občine Prevalje (obrazec št. 1 oziroma št. 2) skupaj z zahtevano dokumentacijo.
Obvezne priloge:
• pooblastilo lastnikov, če vlogo daje pooblaščenec (npr. upravnik večstanovanjskega objekta (bloka) idr.);

• dokazilo o lastništvu objekta (zemljiško knjižni izpisek)*;
• izjava solastnika stanovanjske stavbe, o prijavi in prejemu sredstev, v primeru solastništva stanovanjske stavbe (obrazec 3),
• dokazilo o lastništvu zemljišča, kjer je postavljena MKČN*, oziroma soglasje lastnika, če zemljišče ni v lasti vlagatelja (obrazec 4),

• veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo upravne enote za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, ali, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje;

• kopijo računa izvedenih del s strani izvajalca (ali mora biti kaj razvidno: cena brez DDV, tip in proizvajalec MKČN, …);

• dokazilo o plačilu MKČN v celoti (podatki se morajo ujemati z računom);

• podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov male komunalne čistilne naprave, ki ni časovne omejen in kontakt osebe, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN (obrazec 5);

• izjavo o usklajenosti lokacije vgradnje MKČN z izvajalcem javne službe (pri skupni večji MKČN),

• potrdilo oz. izjavo izvajalca javne službe, v kolikor MKČN leži na območju aglomeracij, kjer priključitev na javno kanalizacijsko omrežje tehnično ni možno ali je priključitev ekonomsko neupravičena,

• izjava oz. soglasje izvajalca javne službe o vpisu male čistilne naprave v evidenco MKČN**
*ni obvezna priloga, lahko pridobi organ sam.
** Investitor poda vlogo za izdajo izjave oz. soglasja pri izvajalcu javne službe o vpisu male čistilne naprave v evidenco MKČN, ki mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
a) navodilo za obratovanje in dokumentacijo o MKČN,
b) izjavo o lastnostih MKČN,
c) vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, v kolikor je iztok MKČN v vodotok,
d) analizni izvid, če je na razpolago,
e) poročilo o prvih meritvah (Prve meritve za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvede oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa).

Vlogo mora prosilec v zaprti ovojnici oddati v vložišču Občine Prevalje ali jo poslati po pošti na Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za subvencioniranje MKČN 2022«.
Rok za prijavo na razpis je do porabe predvidenih sredstev v tekočem proračunskem letu oziroma najdalj do 31.08.2022.

7. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV
Javni razpis

Sredstva za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov v občini se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu. Občina lahko zagotovi dodatna sredstva v tekočem letu z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine za tekoče leto.

Na podlagi določene višine sredstev se objavi javni razpis.

Javni razpis se objavi enkrat letno.

Razpis je odprt do porabe predvidenih sredstev v tekočem proračunskem letu oziroma najdalj do 31.08. tekočega proračunskega leta.

V primeru, da občina zagotovi dodatna sredstva v tekočem letu z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine za tekoče leto, se le-to javno objavi.

Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.

Odpiranje vlog

Odpiranje vlog ni javno.

Odpiranje vlog poteka enkrat mesečno za vloge, ki so prispele v prejšnjem koledarskem mesecu.

Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Obravnava vlog
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja. Prednostno pa se obravnavajo vloge za objekte, ki se nahajajo znotraj aglomeracij zaradi javnega interesa.
Komisija pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 30 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev.
Sredstva se odobravajo popolnim vlogam, v skladu s prvim odstavkom tega člena, do porabe proračunskih sredstev za ta namen.

Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev občinska uprava izda odločbo. Zoper odločbo je mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana je dokončna.

O izidu javnega razpisa se vse vlagatelje obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev oziroma najkasneje do konca proračunskega leta.

Pogodba in nakazilo odobrenih sredstev

Z upravičencem se sklene pogodba o dodelitvi subvencije in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah.

Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:
– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev s strani občine;
– bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev;
– se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo.

Vlagatelj mora podpisati pogodbo v roku 15. dni od pisnega poziva. V primeru, da v tem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je vlogo za dodelitev sredstev umaknil.

Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.

Namenska poraba sredstev

Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena.

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja komisija, ki je imenovana za postopek o dodelitvi proračunskih sredstev.


Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

8. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji dobijo na JKP Log, d.o.o., objavljena pa je tudi na spletni strani Občine Prevalje (www.prevalje.si).
Vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije o razpisu na JKP Log, d.o.o. – kontaktna oseba je Bernarda Gradišnik, tel.: 02/87 05 745, e-pošta: bernarda.gradisnik@jkp-log.si.

9. KONČNE DOLOČBE
Občina Prevalje lahko javni razpis po svoji presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
Javni razpis se objavi na občinski spletni strani ter v Uradnem glasilu slovenskih občin.


Številka: 354-0079/2021
Datum: 16.02.2022
Občina Prevalje
Dr. Matija Tasič

Dokumenti za prenos

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.