Novice, obvestila, dogodki

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA VISOKOVODNI ZADRŽEVALNIK POLJANA NA REKI MEŽI – OBMOČJE PO41-OPPN VI

  • 14 avgust 2019

 

 

 

Na podlagi  50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) v povezavi s 273. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. list RS, št. 61/17), 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE in 31. člena statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 19/2006, 34/2007, 15/2010, 12/2013, 12/2013) župan Občine Prevalje  dr. Matija Tasič objavlja

 

 

JAVNO NAZNANILO

O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA VISOKOVODNI ZADRŽEVALNIK POLJANA NA REKI MEŽI – OBMOČJE PO41-OPPN VI

 I.

 

Javno se razgrneta:

-       dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži – območje PO41-OPPN VI (v nadaljevanju OPPN), št. 15/16-OPPN,  november  2018, Biro Godec, Sanja Godec s.p., Ravne na Koroškem in

-       Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt za visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži, št. OP_18.18, z dne 23.1.2019, Matrika ZVO d.o.o., Ljubljana.

 

II. 

 

Območje OPPN, kjer so predvideni posegi za potrebe gradnje visokovodnega zadrževalnika obsega cca 13,5 ha na naslednjih zemljiščih:

 

k.o.

Zemljiške parcele

885 Poljana

12/1, 14/3, 17/1, 17/4, 25/1, 25/2, 28, 30, 32/1, 32/3, 32/4, 34/1, 47/2, 47/3, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 49/3, 50/1, 50/2, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 54/2, 57/1, 230/1, 231/2, 237/2, 237/9, 237/10, 237/11, 240

 

Vplivno (retenzijsko) območje visokovodnega zadrževalnika obsega okvirno površino 20,0 ha na naslednjih zemljiščih:

 

k.o.

Zemljiške parcele

885 Poljana

5/1, 6/1, 10, 11/1, 12/1, 14/3, 17/1, 17/4, 25/1, 25/2, 28, 30, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 34/1, 47/2, 47/3, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 49/3, 50/1, 50/2, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 54/2, 57/1, 222/2, 230/1, 231/2, 233/2, 237/1, 237/2, 237/9, 237/10, 237/11, 240, 242

887 Lom

455, 456/1, 513/2, 531

890 Meža Onkraj

479, 480, 481, 482, 483, 495/1, 495/2, 589/1, 589/2

 

Skupno vplivno območje visokovodnega zadrževalnika obsega retenzijsko območje z dodatno varnostno višino zadrževalnika in obsega okvirno površino 24,0 ha na naslednjih zemljiščih:

 

k.o.

Zemljiške parcele

885 Poljana

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/3, 6/4, 10, 11/1, 12/1, 14/3, 17/1, 17/4, 25/1, 25/2, 28, 30, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 34/1, 47/2, 47/3, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 49/3, 50/1, 50/2, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 54/2, 57/1, 222/2, 230/1, 231/2, 233/2, 237/1, 237/2, 237/9, 237/10, 237/11, 240, 242,

887 Lom

454/1, 455, 456/1, 456/2, 457/1, 508/2, 513/2, 531

890 Meža Onkraj

479, 480, 481, 482, 483, 495/1, 495/2, 589/1, 589/2

 

 

III. 

 

Gradivo iz I. točke tega naznanila bo od 22. avgusta 2019 do vključno 20. septembra 2019 javno razgrnjeno v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje, v času uradnih ur ter na uradni spletni strani Občine Prevalje (www.prevalje.si).

 

IV.

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila  bo v sredo, 28. avgusta 2019, ob 16. uri v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje  – poročna dvorana v 1. nadstropju.

 

V.

 

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN in okoljsko poročilo dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestu javne razgrnitve, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, posreduje pisno na naslov Občine Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje ali pošlje na elektronski naslov obcina@prevalje.si (kot zadeva vnesti ključne besede: OPPN PO41 VI).

Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim dnem javne razgrnitve.

 

VI.

 

Javno naznanilo se objavi na spletnem naslovu  Občine Prevalje www.prevalje.si (oddelek »novice in obvestila«) in na oglasni deski Občine Prevalje ter prične veljati z dnem objave na spletni strani.

 

 

Številka:  3500-0003/2017

Prevalje, 14.08.2019

 

Župan Občine Prevalje

Dr. Matija Tasič, l.r.

 

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali na vrhu strani IZKLOP RAVNILA.