Novice, obvestila, dogodki

Razpis za prosto delovno mesto »SVETOVALEC za komunalno in cestno gospodarstvo«

 • 13 september 2018

Številka: 1001-0003-1/2018-19

Datum objave: 13.09.2018

 

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 -PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)

 

 Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, objavlja javno objavo za zasedbo prostega delovnega mesta

 

»SVETOVALEC za komunalno in cestno gospodarstvo« v Oddelku za komunalno in cestno gospodarstvo.

 

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02), izpolnjevati še naslednje pogoje:

-       najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba (prejšnje) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);

-       7 mesecev delovnih izkušenj;

-       opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno);

-       znanje uradnega jezika;

-       državljanstvo Republike Slovenije;

-       ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

-       zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu.

 

Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.

 

Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

 

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje, v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010 in 82/2013), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so:

 

 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

 

  Poleg navedenih nalog se opravljajo tudi naslednja dela :

 

 • izvajanje nalog s področja gospodarskih javnih služb v občini
 • izvajanje vseh upravnih in tehničnih nalog v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest, kolesarskih stez in drugih javnih površin
 • izdajanje upravnih aktov v zvezi s prireditvami na javnih površinah
 • izdajanje soglasij za poseg v varovalni pas ceste
 • vodenje predpisanih evidenc
 • izvajanje vseh nalog na področju voda
 • izdajanje potrdil o namenski rabi zemljišč
 • izvajanje vseh nalog s področja saniranja plazov
 • opravljanje drugih nalog s področja dela oz. pristojnosti občine po odredbi predstojnika, tajnika občine ali vodje oddelka.

 

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

1.            izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2.         opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

3.            pisno izjavo kandidata, da:

-       je državljan Republike Slovenije,

-       ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-       zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4.            pisno izjavo, da za namen te javne objave dovoljuje Občini Prevalje pridobitev podatkov iz 1. in 3. točke iz uradne evidence.

5.            Izjavo kandidata, da je seznanjen in dovoljuje, da bo Občina Prevalje podatke, ki jih je kandidat navedel v prijavi za prosto delovno mesto, obdelovala za namen izvedbe javne objave.

 

 

 

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu »Svetovalec za komunalno in cestno gospodarstvo«  brez imenovanja v naziv. Pravice oziroma obveznosti se mu določijo glede na uradniški naziv svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas za 12 mesecev z možnostjo podaljšanja s polnim delovnim časom zaradi začasno povečanega obsega dela. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »prijava na prosto delovno mesto »Svetovalec za komunalno in cestno gospodarstvo« na naslov Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, in sicer v roku 8 dni po objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@prevalje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po opravljeni izbiri.

 

Dodatne informacije o javni objavi lahko dobite pri Emiliji Ivančič na telefonski številki 02 82 46 116.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

 

 

                                                                                  OBČINA PREVALJE

                                                                                  Župan dr. Matic TASIČ