Novice, obvestila, dogodki

Razpis za prosto delovno mesto »FINANČNIK V.«

  • 13 september 2018

OBČINA PREVALJE

TRG 2A

2391 Prevalje

 

Datum objave: 13.09.2018

Številka: 1001-0004-1/2018-19

 

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št.  63/07 – UPB3 in 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E) in 23. člena Zakona o delovnih razmerjih Občina Prevalje daje javno objavo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta

 

»FINANČNIK V.« v Oddelku za proračun in finance v Občinski upravi Občine Prevalje (m/ž)« Trg 2a, Prevalje.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in naslednje pogoje:

-          najmanj srednješolska izobrazba,

-          ekonomska smer,

-          najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so :

-          vodenje poslovnih knjig,

-          usklajevanje analitične in sintetične evidence,

-          pripravljanje letnih poročil.

 

Poleg navedenih nalog opravlja tudi naslednje naloge:

-          finančno –računovodske naloge ( knjiženje poslovnih dogodkov v progr. aplikacijo na podlagi pravilno likvidiranih dokumentov),

-          naloge povezane z blagajniškim poslovanjem in obračunom potnih nalogov

-          izvajanje nalog v zvezi s pripravo in obračunom plač in drugih stroškov dela

-          izstavljanje računov in vodenje analitične evidence neplačnikov ter priprava predlogov za izterjavo,

-          vodenje analitične evidence saldakontov manj zahtevnih dobaviteljev in kupcev,

-          sodelovanje pri usklajevanju terjatev in obveznosti,

-          sodelovanje pri pripravi internih navodil za izvedbo inventure

-          spremljanje in kontroliranje vplačanih javno finančnih prihodkov ter usklajevanje s pristojnimi organi.

-          druge naloge podobne zahtevnosti iz delovnega področja oddelka.

 

 

Pisna prijava mora vsebovati:

1.      izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje  izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, evidenčna številka, pridobljen strokovni naziv, ter  ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2.      izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

3.      pisno izjavo, da za namen te javne objave dovoljuje Občini Prevalje pridobitev podatkov iz 1. točke iz uradne evidence.

4.      Izjavo kandidata, da je seznanjen in dovoljuje, da bo Občina Prevalje podatke, ki jih je kandidat navedel v prijavi za prosto delovno mesto, obdelovala za namen izvedbe javne objave.

 

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, ki jih je doslej pridobil.

 

Izbrani kandidat bo naloge opravljal v prostorih Občine Prevalje.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas treh mesecev z možnostjo podaljšanja zaradi začasno povečanega obsega dela, s krajšim delovnim časom od polnega, in sicer 20 ur na teden.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javno objavo Finančnik V.« na naslov Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje in sicer v roku 8  dni po objavi na spletni strani Občine Prevalje in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika poslana na naslov: obcina@prevalje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izbiri.

 

Informacije o javnem natečaju daje Emilija Ivančič, tel. 02/82 46 116.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

                                                                                              Občina Prevalje

                                                                                              dr. Matic Tasič, župan