Razpisi

Javni razpis za sofinaciranje projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 2018

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 – UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013 in 68/2016), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016), sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018), Lokalnega programa kulture v Občini Prevalje za obdobje 2015-2018 in Izvedbenega načrta kulture Občine Prevalje za leto 2018 Občina Prevalje objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 2018

 

1.   Javni razpis:

Sofinancirajo se projekti ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 2018.

2.  Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

3.  Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 2018.

4.  Področja kulturnih projektov, ki so predmet javnega razpisa:

Iz proračuna občine Prevalje se bodo v letu 2018 sofinancirali projekti ljubiteljske kulture oz. posamični zaključeni kulturni dogodki ljubiteljskega izvajalca na posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne zavesti in ohranjanju kulturne dediščine Občine Prevalje ter izkažejo širši javni interes in jih ni mogoče uvrstiti v redno dejavnost društva.

Za sofinanciranje kulturnih projektov lahko kandidirajo izvajalci projektov, če izkažejo:

 • vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Prevalje,
 • da projekt ne more biti predmet programa redne ljubiteljske kulturne dejavnosti,
 • da za projekt obstaja  širši družbeni interes,
 • da projekt sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti, kar pomeni, da se projekt smatra kot ljubiteljski, v kolikor ocenjena vrednost prostovoljnih ur v celotni vrednosti projekta znaša 80% vrednosti projekta;
 • da je projekt nekomercialne narave;
 • da bo projekt v celoti izveden v tekočem letu,
 • da bo projekt izveden v Občini Prevalje,
 • da za isti projekt ni vložil vloge že drugi prijavitelj in
 • da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta.

Projekti nakupa osnovnih sredstev in opreme niso predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.

5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:

Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih projektov:

a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
  • da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,
  • da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
  • da imajo urejeno evidenco članstva;

b)  javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo projekta.

6.  Merila in kriteriji za vrednotenje projektov:

Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016).

Za sofinanciranje iz občinskega proračuna bodo izbrani tisti kulturni projekti  predlagateljev, ki bodo v postopku vrednotenja dosegli najmanj 50% vseh možnih točk.

7.  Okvirna višina sredstev za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture:

Sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2018 na postavki 43181629  v višini 13.561 €.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2018.

8. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija:

Vloga za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.  

Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obrazce, merila in kriterije za dodelitev sredstev ter vzorec pogodbe.

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, od 8.00 do 12.00 ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si .

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom:

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci projektov ljubiteljske kulture dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. št. 02 82 46 121, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure.

10.   Razpisni rok in način oddaje prijav:

Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti pisemski ovojnici najpozneje do 28.5.2018 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Sofinanciranje projektov  ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v  letu 2018«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela do naročnika najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijav, do 12.00 ure.

Na zaprti pisemski ovojnici mora biti prilepljen izpolnjen obrazec Oprema ponudbe, oz. morajo biti na ovojnici razvidni podatki: naziv in naslov vlagatelja in prejemnika ter pripis in oznaka skladno z zahtevo 10. točke  javnega razpisa.

11.   Datum odpiranja vlog:

Odpiranje vlog bo komisija opravila 29.5.2018 ob 9.00 uri v sejni sobi Občine Prevalje.

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Z izbranimi izvajalci projektov ljubiteljske kulture bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju projektov ljubiteljske kulture za leto 2018.

Številka:   41011-0007/2018

Prevalje, dne 19.4.2018

 

                                                                                                                        Župan Občine Prevalje

                                                                                                                          Dr. Matija TASIČ, l.r.