Razpisi

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA POSLOVNI SEKRETAR VI

Datum objave:16.11.2017

Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. In 47/15 – ZZSDT, 33/16 -PZ-F in 52/16) objavlja javno objavo za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta 

»POSLOVNI SEKRETAR VI« v Oddelku za premoženjskopravne zadeve in urejanje prostora. 

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- Višja strokovna izobrazba oziroma višješolska izobrazba (prejšnja),
- Smer izobrazbe: poslovna, ekonomska,
- 6 mesecev delovnih izkušenj.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so:
- Koordinacija poslovnih stikov. 
- Vodenje evidenc.
- Sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot.

Poleg navedenih nalog opravlja tudi naslednja dela:
- izvajanje nalog poslovnega sekretarja,
- sprejem, razvrščanje, klasifikacija in odprava dokumentarnega gradiva,
- urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva,
- izločanje dokumentarnega gradiva, ki so mu potekli roki hranjenja,
- vodenje raznih evidenc,
- priprava in organiziranje sestankov,
- opravljanje administrativnih in organizacijsko-tehničnih opravil pri izvedbi protokolarnih dogodkov,
- izvajanje postopkov za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov v skladu s predpisi,
- vodenje predpisanih evidenc in izvajanje potrebnih finančno operativnih nalog,
- skrbniška dela spletne strani (nalaganje in odstranjevanje vsebin, urejanje ipd.),
- druge naloge po navodilih delodajalca.

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu »POSLOVNI SEKRETAR VI«. Gre za strokovnotehnično delovno mesto, VI tarifni razred.. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem in starševskem dopustu za čas nadomeščanja delavke, predvidoma 12 mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »prijava na prosto delovno mesto »Poslovni sekretar VI« na naslov Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, in sicer v roku 8 dni po objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@prevalje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi.

Dodatne informacije o javni objavi lahko dobite pri tajniku občine, Vute Danilu, na telefonski številki 02 82 46 114.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

Številka: 1100-0005/2017
Datum: 16.11.2017

OBČINA PREVALJE
Župan dr. Matija TASIČ