Razpisi

Javni razpis za izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se bodo v letu 2017 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/2010, 20/2011 in 111/2013), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016), sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2017), Lokalnega programa kulture v Občini Prevalje za obdobje 2017-2018 in Izvedbenega načrta kulture Občine Prevalje za leto 2017 Občina Prevalje objavlja

 

 

J A V N I    R A Z P I S

za izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti,

ki se bodo v letu 2017 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje

 

 

I.  Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

 

II.  Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2017 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje.

 

III.  Področja kulturnih programov, ki so predmet javnega razpisa:

Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2017 sofinancirali naslednji programi ljubiteljske kulturne dejavnosti: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene, plesne, gledališke, literarne, likovne, filmske, video, idr. dejavnosti posameznih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki poteka redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno in ki je v javnem interesu.

 

Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi ljubiteljske kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-      program sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti;

-      program je nekomercialne narave – to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani za izvajanje programa ne prejemajo plačila in

-      program poteka redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v strnjenih oblikah in vsaj osem mesecev v posameznem koledarskem letu;

-      program bo izveden v tekočem letu;

-      rezultati vadbe so predstavljeni:

o   v Občini Prevalje in

o   enkrat letno na samostojnem koncertu oz. javni prireditvi ali

      enkrat letno na koncertu oz. javni prireditvi, ki združuje več društev, razen  

      kadar pravilnik določa drugače in

-          izvajalci sodelujejo na protokolarnih in drugih javnih prireditvah v kraju oz. občini, če scenarij take prireditve to predvideva in po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah Občine Prevalje oziroma organizirajo prireditev občinskega pomena na zahtevo občine in v skladu z zahtevanimi kriteriji in standardi občine.

 

IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:

Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti:

a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

    • da so registrirana v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v občini prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
    • da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,
    • da na območju občine prevalje delujejo že najmanj eno leto,
    • da imajo urejeno evidenco članstva;

b)  javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo programa oziroma projekta.

 

V.  Merila in kriteriji za vrednotenje programov:

Programi ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016).

 

VI.  Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture:

Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2017, na postavki 43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v skupni višini 36.156 €, od tega sredstva v višini 21.694 € za programe v letu 2017 in sredstva v višini 14.462 € za uspešnost in kvaliteto izvajalcev.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2017.

 

VII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija:

Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obrazce, merila in kriterije za dodelitev sredstev ter vzorec pogodbe.

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, od 8.00 do 12.00 ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si .

 

VIII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom:

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. št. 02/ 82 46 121, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure.

 

IX.   Razpisni rok in način oddaje prijav:

Vlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti najpozneje do 5.4.2017 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje za  leto 2017«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je  do naročnika prispela najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijav, do 12.00 ure. Vloga, ki ni pravočasna, se neodprta vrne vlagatelju.

Na zaprti pisemski ovojnici mora biti prilepljen izpolnjen obrazec Oprema ponudbe, oz. morajo biti na ovojnici razvidni podatki: naziv in naslov vlagatelja in prejemnika ter pripis in oznaka skladno z zahtevo točke IX. javnega razpisa.

 

X.   Datum odpiranja vlog:

Odpiranje vlog bo komisija opravila 6.4.2017 ob 9.00 uri v sejni sobi Občine Prevalje.

 Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2017.

 

  

Številka:  41011-0002/2017-11

Prevalje, dne 24.2.2017

                                                         Župan Občine Prevalje

                                                                                                          Dr. Matija TASIČ, l.r.